1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Stručni ispit za obavljanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa

Kontakt osoba: Klara Balog Aranjoš

Telefon: 021/487 4663

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Uputstva za kandidate

Način polaganja stručnog ispita

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", br. 10/2016)

Prijava za polaganje stručnog ispita

Troškovi polaganja stručnog ispita

 

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

 

Pravni izvori za posebni deo stručnog ispita

Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14)

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih uglјovodonika i distribuciji gasovitih uglјovodonika ("Službeni glasnik RS", broj 104/09)

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09)

Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", br. 47/06, 3/10 i 48/10)

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar ("Službeni glasnik RS", br. 37/13 i 87/15)

Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar ("Službeni glasnik RS", broj 86/15)

Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ("Službeni list SRJ", br. 20/92 i 33/92)

Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata ("Službeni glasnik RS", broj 41/15)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica ("Službeni list SFRJ", br. 10/90 i 52/90)

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para ("Službeni list SRJ", broj 24/93)

Studije