1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
četvrtak, 21 april 2016

Pitanje i odgovor vezano za Javnu nabavku dobara – Izrada geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini JN MV 1/2016

Pitanje:

Poštovani, ovom prilikom Vam se obraćamo sa pitanjem vezano za Javnu nabavku dobara - izrade geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini JN MV 1/2016

U okviru dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke (strana 7), pod tačkom 2 (da ispunjava uslov poslovnog kapaciteta), od ponjuđača se traži:

"da je naučno istraživačka organizacija za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasi prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka"

Ovom prilikom Vam ukazujemo na nezakonitost ovog uslova jer isti nije u logičkoj vezi sa predmetom nabavke te predlažemo da se u navedenom smislu dokumentacija izmeni.

S poštovanjem,
Miroslav Krmpotić
HidroGeoEko Inžinjering


Odgovor lica zaduženog za kontakte, dana 21.4.2016. godine :

Poštovani,

Zahvalјujemo vam na pokazanom interesovanju na raspisanu javnu nabavku i ujedno koristimo priliku da Vas upoznamo sa sledećim činjenicama:
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine u poslednje tri godine sprovodi intenzivne aktivnosti na definisanju geotermalnog potencijala teritorije AP Vojvodina kroz niz naučnih studija kako domaćeg tako i međunarodnog karaktera. Saradnici na tim projektima bile su eminentne naučne kuće poput Univerziteta u Novom Sadu, NIS-a, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Segedinu, Geološkog zavoda Mađarske itd.

Jedan od međunarodnih projekata koji je trenutno aktuelan je i DANREGEOTHERM (Danube Region Geothermal Concept) odnosno DARLINGe (Danube Region: Leader in Geothermal Energy). Ideja projekta je da se kroz mrežu akademskih i naučnih institucija u svim zemlјama Dunavske regije definišu, kvantifikuju i privedu nameni svi vidovi geotermalnih resursa koji su na raspolaganju. Čitav koncept podržan je i kroz energetsku strategiju Dunavske regije u okviru institucija Evropske unije.

U okviru tog projekta, u samoj Vojvodini implementacija ovakvog koncepta realizuje se u tri etape:
Prva etapa završena je skorašnjom izradom naučne studije ''Geotermalni potencijal Vojvodine-istraživanje, valorizacija i načini korišćenja''. Nјome su definisani svi vidovi geotermalnih resursa, izvedena je njihova kvantifikacija i klasifikacija kao i sledstvena kategorizacija po podrejonima i opštinama.
U drugoj fazi predviđena je izrada geotermalnog informacionog sistema koji bi terbalo da prati dobijene rezultate naučne studije i tako definiše nov naučni metod klasifikacije i vođenja geotermalnih resursa u multiparametarskoj i kroskorelacionoj energeztskoj analizi. Ovako postavlјn geotermalni informacioni sistem ne predstavlјa samo poznavanje softver inžinjerstva već zahteva uspostavlјanje međusobno zavisnih mehanizama održivog upravlјanja geotermalnim resursima, kroz sistematizaciju, kategorizaciju i održavanje podataka vezanih za svaki vid eksploatacije geotermalnih esursa na teritoriji Vojvodine. Uzajamno povezani moduli moraju paralelno uvezivati zapreminski statički konduktivni i dinamički konvektivni potencijal. Takođe, organizacijom podataka u vidu informacionog sistema neophodno je obezbediti karakterizaciju istražnog polјa u smislu modelskih proračuna potencijala i energetskih bilansa opština u Vojvodini. To će postati osnov za donošenje planskih dokumenata za energetski razvoj opština. Pored toga, neophodno je napraviti model povezivanja tipa stambenih objekata po Eurostatu, vrste energetskog pasoša i vrste geotermalnog resursa, i to u smislu uzajamne povezanosti u energetskim potrebama u skladu sa normativima EU u oblasti energetske efikasnosti. Na osnovu tako formiranih modelskih ispitivanja treba napraviti klasifikaciju klastera prosečno potrebnih instaliranih toplotnih kapaciteta po stambenim objektima u geotermalnim podrejonima u Vojvodini (novim i starim). Imajući u vidu izrazito složene uslove u postavlјenom projektnom zadatku i čist naučni karakter izrade ovakvog sistema, Sekretarijat je opredelio da u Javnoj nabavci mogu učestvovati svi naučni Instituti i Univerziteti iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka.

U trećoj fazi je predviđena puna praktična primena dobijenih rezultata iz prve dve faze, odnosno obuka korisnika (lokalnih samouprava i pokrajinskih organa) u smislu korišćenja dobijenih podataka i dalјe raspisivanje tendera i javnih nabavki u konkretnim slučajevima korišćenja geotermalnih resursa. U toj praktičnoj fazi primene dobijenih rezultata u naučnim istraživanjima iz prve dva faze, učestvovaće sva lica koja su registrovana za obavlјanje stručne delatnosti iz oblasti geološke i hidrogeološke strikture. Prva raspisivanja tendera iz ove faze predviđena su za početak 2017. godine.

Uz još jednu zahvalnost za pokazano interesovanje za predmetnu nabavku srdačno Vas pozdravlјamo.

Studije