1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Neurucena akta

Neuručena akta
 
Javno dostavljanje akata u skladu sa članom 78 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)
 
 
Javno dostavljanje
 
Član 78
 
Javno dostavljanje vrši se:
1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.
 
Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.
 
Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.
 
 
 
 
 

Studije