1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dani energetike 2012. godina - Predavanja i prezentacije

KONFERENCIJA "POTENCIJALI INVESTIRANjA U ENERGETIKU"

POTENCIJALI INVESTIRANjA, AKTIVNOSTI SEKRETARIJATA, MOGUĆNOSTI FINANSIRANjA PROJEKATA OIE I EE

PLANIRANE AKTIVNOSTI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE KAO PODRŠKA INVESTIRANjU U ENERGETIKU AP VOJVODINE
Nada Radovanović, pomoćnik za energetiku, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

ULOGA IFC-A (GRUPACIJA SVETSKE BANKE) U RAZVOJU I FINANSIRANjU PROJEKATA OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE
Nebojša Arsenijević, Europe & Central Asia - Advisory Services, IFC, Beograd

LINIJA DIREKTNOG FINANSIRANjA PROJEKATA ODRŽIVE ENERGIJE ZA ZEMLjE ZAPADNOG BALKANA – WeBSEDFF
Goran Matović, South East Europe Consultants (SEEC) Ltd, EBRD

RAZVOJNI PROJEKTI ZA BALKAN
M.Sc. Aldin Čelović MBA, SA Financial Services GmbH

ISPLATIVOST POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE OD BIOGASA
Bojan Grujički, Schmack Biogas-Viessmann Group Gmbh, Beograd

 

POSTUPCI ISHODOVANjA DOZVOLA, PRIKLjUČENjE NA MREŽU I MODELI ZA INVESTIRANjE

ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI IZDAVANjA DOZVOLA ZA KORIŠĆENjE OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE
mr Tatjana Đurić, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

PRIMER USPEŠNE PROCEDURE ZA SOLARNU ELEKTRANU
Prof. dr Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

HIDROENERGETSKI POTENCIJAL HIDROSISTEMA DTD
Aleksandar Nikolić, JVP Vode Vojvodine

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE KAO MODELI ZA INVESTICIJE
dr Branislava Lepotić Kovačević

EU FONDOVI: PODRŠKA REALIZACIJI INVESTICIONIH PROJEKATA U ENERGETICI
Andrija Aleksić, Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine

 

PREZENTACIJE REALIZOVANIH I POTENCIJALNIH PROJEKATA

SLOVAČKA REPUBLIKA I BILATERALNI EKONOMSKI ODNOSI SA REPUBLIKOM SRBIJOM
Ján Štark, Trgovinsko-ekonomsko odeljenja Ambasade Slovačke Republike u Srbiji

PRETPOSTAVKE ZA KORIŠĆENjE DOMAĆIH IZVORA ENERGIJE U VOJVODINI
Anton Veselovský, ATI-TERMING d.o.o., Kula

PRIMERI DOBRE PRAKSE U OBLASTI TERMALNOG KORIŠĆENjE SOLARNE ENERGIJE U ZRENJANINU
Novica Hornjak, Opšta bolnica Zrenjanin

KORIŠĆENjE TERMOSOLARNIH PANELA ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE
Dr Goran Bićanin, Opšta bolnica Subotica, Subotica

ISKUSTVA TOKOM GRADNjE I EKSPLOATACIJE BIOGAS ELEKTRANE U VRBASU
Dobrosav Baćović, Mirotin-energo d.o.o., Vrbas

KOTAO NA SUNCOKRETOVU LJUSKU 18 MW - INVESTITOR PANONSKE TE-TO, PROJEKAT SREMSKA MITROVICA
Dušan Turkulov, Turkulov Know-how d.o.o Novi Sad

MOGUĆNOSTI KORIŠĆENjA GEOTERMALNE ENERGIJE U DALjINSKIM SISTEMIMA GREJANjA U AP VOJVODINI
Klara Balog Aranjoš, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

PROIZVODNjA ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ ČVRSTOG KOMUNALNOG OTPADA
Radiša Vičević, "Bresson" Inc.Inc. A.S., Češka Republika

PREDSTAVLjANjE REALIZOVANIH PROJEKATA ZA PROIZVODNjU BIOGASA
Szegedi Katalin, BIOGÁZ UNIÓ ZRT, Budimpešta

 

NAUČNO-STRUČNI SKUP "PRIRODNI GAS"

ZAKONSKA REGULATIVA I TRŽIŠTE PRIRODNOG GASA SRBIJE

ULOGA SRBIJE U UNAPREĐENJU SIGURNOSTI SNABDEVANjA EVROPE
Dragan Vučur, JP Srbijagas, Novi Sad

METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANjE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA – NOVINE
Aleksandar Popadić, Agencija za energetiku Republike Srbije, Beograd

KAKO POVEĆATI POTROŠNjU PRIRODNOGA GASA
dr Vojislav Vuletić, Udruženje za gas Srbije, Beograd

 

PROIZVODNjA I TRANSPORT PRIRODNOG GASA

KVALITET PRIRODNOG GASA: REZULTATI U POBOLjŠANjU – TEHNIČKA REŠENJA
Bojan Kaćanski, JP Srbijagas, Novi Sad

AKTIVNOSTI NIS AD NA POBOLjŠANjU KVALITETA PRIRODNOG GASA
Snežana Šević, NIS AD, Novi Sad

 

DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA, DIMNjIČARSTVO, KOMUNALNA ENERGETIKA

STRATEŠKO PLANIRANjE KAO I PODSTICAJNE MERE ZA POVEĆANjE UČEŠĆA PRIRODNOG GASA U FINALNOJ POTROŠNjI U CILjU POVEĆANjA EFIKASNOSTI CELINE ENERGETSKOG SISTEMA NA NIVOU LOKALNE SAMOUPRAVE
prof. dr Dušan Uzelac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

NOVA ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI PROJEKTOVANjA I IZVOĐENjA RADOVA KOD SIGURNOSNIH SISTEMA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Ivan Zarev, MUP RS, Sektor za vanredne situacije, Beograd

IZGRADNjA I SANACIJA DIMOVODNIH SISTEMA U PRIMENI KONDENZACIONIH GASNIH UREĐAJA
Ivan Jelić, SCHIEDEL, Beograd

GASNI KONDENZACIONI KOTAO ZA GREJANjE I SOLARNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE U DOMAĆINSTVU
Bojan Grujički, Viessmann, Beograd

GASNI KONDENZACIONI KOTAO U KOMBINACIJI SA TOPLOTNOM PUMPOM U DOMAĆINSTVIMA
Zoran Biserčić, Vaillant, Beograd

MOGUĆNOST KORIŠĆENjA DEPONIJSKOG GASA, USLOVI ZA KOMBINOVANO KORIŠĆENjE PRIRODNOG I DEPONIJSKOG GASA
prof. dr Goran Vujić, Nikola Maoduš, Dejan Ubavin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

MERENjE EMISIJE PRODUKATA SAGOREVANjA GASNIH LOŽIŠTA KAO VAŽAN ASPEKT EKOLOGIJE I ENERGETSKE EFIKASNOSTI- iskustva u praksi
Milan Mihajlović, AD Dimničar - Beograd

 

TEČNI NAFTNI GAS (TNG) I KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS (KPG)

EKONOMSKA OPRAVDANOST ULAGANjA U PUNIONICE STLAČENIM PRIRODNIM GASOM I SAMOISPLATIVOST INVESTICIJE
Zinajic-Heller, T.-Marco, Codex- Engineering GmbH, Fűrth, Germany

OPTIMIZACIJA ISKORIŠĆENjA GASNIH BUŠOTINA PRIMENOM MOBILNOG POSTROJENjA ZA PROIZVODNjU KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA
Velibor Đurić, Vesna Kostović, Srdjan Petrović, NIS AD, Novi Sad

INOVATIVNA PRIMENA KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA NA PROSTORU REGIONA-KPG TRŽIŠTE
Aleksandar Jonev, Jonev Ing. d.o.o., Beograd

POTENCIJALNI RAZVOJNI PRAVCI PRIMENE KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA U SRBIJI
Aleksandar Stevanović, JP Srbijagas, Novi Sad

PRIMENA KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA KPG (CNG) U INDUSTRIJI
Miroljub Sadžaković, Dragan Glušica, Zoran Hajduković, GasTeh Inđija

 

NAUČNO-STRUČNI SKUP "ENERGIJA & AGROPROCESING"

DECENTRALIZOVANO KORIŠĆENjE BIOMASE ZA ZAGREVANjE PROIZVODNOG, KANCELARIJSKOG I STAMBENOG PROSTORA U URBANIM SREDINAMA
Prof. dr Miladin Brkić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

PREDSTAVLjANjE GENERALNOG SPONZORA PRO - X BRONTO
Odžaci

POTENCIJAL BIOGASA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Prof. dr Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOGASA U SRBIJI, HRVATSKOJ I MAĐARSKOJ
Prof. dr Miloš Tešić, Vojvodjanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad

BIOMETAN - PROIZVODNjA METANA IZ BIOGASA ZA RADNA I PUTNIČKA VOZILA
Prof. dr Milan Martinov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

ISPLATIVOST KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNIH OSTATAKA RADI ZADOVOLjENjA ENERGETSKIH POTREBA-TOPLIFIKACIJA VOJVODINE I SRBIJE BIOMASOM
dr Dragoljub Dakić, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd

UŠTEDE KOD IZGRADNjE I EKSPLOATACIJE POSTROJENjA ZA DOBIJANjE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ BIOMASE
Prof. dr Todor Janić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

UŠTEDA ENERGIJE U PUMPNIM SISTEMIMA
Milan Čobanov, dipl.ing., Wilo, Beograd

ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU SA OSVRTOM NA POLjOPRIVREDNE OBJEKTE
Prof. dr Dragan Škobalj, Fakultet za industrijski menadžment, Beograd

SMANjENjE TROŠKOVA KOD ZAGREVANjA OBJEKATA NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA KORIŠĆENjEM BIOMASE
Zoran Janjatović, dipl.ing agroekonomije, Eko produkt, Novi Sad

UPOREDNA ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA BIODIZELA I FOSILNOG DIZEL GORIVA
Dr Ferenc Kiš, doc., Tehnološki fakultet, Novi Sad

MERENjA I USLUGE LABORATORIJE ZA TERMOTEHNIKU I PROCESNU TEHNIKU POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA U NOVOM SADU
dipl.ing. Zorica Gluvakov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

FINANSIRANJE UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Nenad Tintor, Pro Credit Bank

AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESA
NS KONCEPT DOO, Novi Sad

ITN FOOD BUSINESS DEVELOPMENT

ECO HORNET TECHNOLOGY

KOVAČEVIĆ INŽENJERING DOO, BANATSKI KARLOVAC

 

VI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE "ENERGETSKI IZAZOV SRBIJE 202-30-50"

PRIKAZ USPEŠNIH PROJEKATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

KORIŠĆENJE GEOTERMALNE ENERGIJE ZA ZAGREVANJE VODE U AKVA PARKU U BAČKOM PETROVCU
Mile Stević, Milan Milutinov, Energotehnika Južna Bačka, Novi Sad

KOTAO NA SUNCOKRETOVU LJUSKU 18 MW - INVESTITOR PANONSKE TE-TO, PROJEKAT SREMSKA MITROVICA
Dušan Turkulov, Turkulov Know-how d.o.o Novi Sad

UTICAJ PRERADE NA PRODUŽENJE VREMENA ZADRŽAVANJA GASOVA U LOŽIŠTU
Borivoj Stepanov, Ivan Pešenjanski, Biljana Miljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

ENERGETSKA EFIKASNOST I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU RUČNO LOŽENIH KOTLOVA NA BIOMASU
dr Saša Igić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad; prof. dr Todor Janić, prof. dr Miladin Brkić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

FINANSIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVE ENERGIJE, ENERGETSKE EFIKASNOSTI, TRETMANA OTPADA I ZAŠTITE OKOLINE OD SREDSTAVA GLOBALNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA
Gerhard Sabathiel, Aldin Ćelović, SA Finance, Beč, Austrija

UKLJUČENJE MALIH ELEKTRANA U POSTOJEĆE SISTEME DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA
Aleksandar Car, Institut "Mihajlo Pupin" – Automatika, Beograd

PROJEKAT INTEGRACIJE REŠENJA TOTALOBSERVER ZA POTREBE ORGANIZOVANJA, PRAĆENJA I OPTIMIZACIJE PROCESA UPRAVLJANJA IMOVINOM, ODRŽAVANJEM I OPTIMIZACIJU TROŠKOVIMA – PRIKAZ SLUČAJA PD „ELEKTROVOJVODINA“ D.O.O NOVI SAD
Boško Milosavljević, ION Solutions, Novi Sad; Zoran Miškov, Elektrovojvodina, Novi Sad

SMART CITY NOVI SAD
Lazar Petrović, ELNOS BL, Beograd

 

ENERGETSKI MENADŽMENT

INTEGRISANI SMART GRID SISTEMI
Nenad Katić, FTN, Novi Sad; Ljubica Mijatović, Mirna Galić, Telvent DMS, Novi Sad

POSLOVNI SLUČAJ ZA PAMETNE MREŽE: POKRETAČI, TEHNOLOGIJA I STUDIJE SLUČAJA
Peter Sobotka, Corinex Communications Corp., Vankuver, Kanada; Nebojša Marković, Mikroelektronika, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

HIBRIDNI ALGORITAM SIMULIRANOG KALJENJA I MEŠOVITOG CELOBROJNOG LINERANOG PROGRAMIRANJA ZA PLANIRANJE RAZVOJA DISTRIBUTIVNIH MREŽA SA DISTRIBUIRANIM GENERATORIMA
Željko Popović, Elektrovojvodina, Novi Sad; Vojin Kerleta, TF „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin; Dragan Popović, FTN, Novi Sad

STANDARD ISO 50001 – PREDNOST ZA LIDERE U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
prof. dr Vojislav Božanić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Msc Bojana Jovanović, Iritel, Beograd

DINAMIČKI PORTAL KAO NAPREDNI NAČIN KOMUNIKACIJE SA KORISNICIMA
Dejan Petković, SAGA, Beograd

RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE U SVESTI GRAĐANA VOJVODINE
Dragana Miljanović, Novi Sad

DEKARBONIZACIJA DALJNSKOG GREJANJA U SRBIJI
Aleksandar Macura, Novi Sad

 

TRIBINA OBRAZOVANJE, NAUKA I TEHNOLOGIJE – TRENDOVI I DOSTIGNUĆA

OBRAZOVANJE, ZNANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Vojin Grković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

ENERGIJA JE SVUDA OKO NAS
prof. dr Slobodan Popov, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad

UTICAJ NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I INOVACIONIH POTENCIJALA NA OSTVARIVANJE STRATEGIJE TEHNOLOŠKOG RAZVOJA VOJVODINE
Prof. dr Dragan Šešlija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 

Studije