1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cover

utorak, 10 mart 2020

Zaključak o određivanju prodaje pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

NOVI SAD - 10. mart 2020. - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj objavljuje Zaključak o određivanju prodaje pokretne stvari. Zaključak se objavljuje na internet stranici u skladu sa članom 104. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zaključak


 

NOVI SAD - 23. mart 2020.

Комисија за спровођење поступка јавног надметања у складу са чланом 1 Уредбе о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15.марта 2020.године („Сл.гласник РС“, бр 38/2020 од 20.03.2020.), Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору „Сл.гласник РС“, бр 39/2020 од 21.03.2020.), а у складу са ванредним стањем у Републици Србији проглашеним дана 15.03.2020. („Сл.гласник РС“ бр.29), доноси

ЗАКЉУЧАК

о одлагању поступка усменог јавног надмерања за продају возила OPEL ZAFIRA, година производња 2002., радне запремин 1995 ccm, снаге 74 (100) KW (KS), број шасије W0L0TGF7522107862, број мотора Y20DTH17B67760, до даљњег.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За дан 23.03.2020.године у 1200h у просторијама инспекције за друмски саобраћај заказан је поступак продаје горе наведеног возила путем усменог јавног надметања, а на основу правоснажне и извршне судске пресуде бр.3 Пр 2898/2017 од дана 18.05.2018. године.

С обзиром да је на територији Републике Србије проглашено ванредно стање због епидемије вируса комисија за спровођење поступка јавног надметања доноси закључак о одлагању поступа до даљњег односно до окончања акутелног ванредног стања, а све у складу са наредбом о забрани окупљања више од 5 лица у затвореном простору као и Чланом 1 Уредбе о роковима у судским поступцима за време трајања ванредног стањапроглашеног 15.марта 2020.године .

Поука о правном средству: Против овог закључка није дозвољена жалба, нити се може покренути управни спор у складу са чланом 146.став 3. Закона о општем управном поступку.

Studije