1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informator o radu sekretarijata

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine pripremljen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa koje je doneto na osnovu člana 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 68/2010).


 Informator o radu PS za energetiku, građevinartsvo i saobraćaj 2021. godine

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj 2019

 

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj -2017

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine - 2016

Podaci o prihodima i rashodima za 2013. i 2014. godinu

Pregled finansijskog plana za 2015. godinu

Pregled postupaka javnih nabavki za 2014. godinu

Studije