1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Pitanja i odgovori

Pitanja u vezi s delokrugom rada Sekretarijata možete uputiti na sledeću adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

Najčešća pitanja i odgovori u vezi geoloških istraživanja

1. Koja je procedura za izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja?

odonosi se zahtev za izdavanje odobrenja primenjenih geoloških istraživanja, u skladu sa članom 34. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", br. 101/2015), Pokrajinskom sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine uz koji se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj i pokrajinskoj administrativnoj taksi. Po dostavlјanju traženog dokaza o uplati administartivnih taksi i na osnovu uvida u katastar istražnih prostora i katastar eksploatacionih prostora i polјa, utvrđuje se da li je istražni prostor slobodan i ako se u slučaju iz člana 42. istog zakona proceni da postoje geološki uslovi za nesmetano vršenje istraživanja, obaveštava se podnosioc zahteva o istom, i da u roku od 90 dana od dobijanja odgovora dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji podnosioca zahteva;
 2. Topografsku kartu u razmeri 1:25.000 ili sitnijoj razmeri, sa ucrtanom granicom i koordinatama istražnog prostora;
 3. Projekat geoloških istraživanja, u dva primerka;
 4. Izveštaj i potvrdu o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta;
 5. Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izdavanje odobrenja;
 6. Dokaz o pravu korišćenja podataka i rezultata istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja, ako su korišćeni prilikom izrade projekta.

2. Šta treba da sadrži zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja?

Zahtev za izdavanje odobrenja primenjenih geoloških istraživanja treba da sadrži podatke o: privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku koje je podnosilac zahteva, vrsti geoloških istraživanja i veličini istražnog prostora, kao i vremenu trajanja istraživanja.

 

3. Koji je iznos republičke administartivne takse za uvid u katastar istražnih prostora i katastar eksploatacionih prostora i polјa, i koji su podaci za plaćanje?

U iznosu od 4.410,00 dinara, po tarifnom broju 135. stav 1. Zakona o Republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015 i 83/2015), za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polјa, knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju.

Taksu uplatiti na žiro račun broj: 840-742221843-57, broj modela: 97, poziv na broj: 11223, svrha plaćanja: Republička administrativna, primalac: Budžet Republike Srbije.

 

4. Koji je iznos pokrajinskih administartivnih taksi za podnošenje zahteva i izdavanje rešenja i koji su podaci za plaćanje?

Pokrajinske administrativne takse ("Službeni list APV" 3/11)

 • po Tarifnom broju 1. za zahtev: u iznosu od 220,00 dinara                
 • po Tarifnom broju 5. za rešenje: u iznosu od 390,00 dinara

Takse uplatiti na žiro račun broj: 840-1572845-61, broj modela: 97, poziv na broj: 66-09416-74223100, svrha plaćanja: Pokrajinska administrativna taksa, primalac: Budžet AP Vojvodine.

5. Koji je iznos republičkih administartivnih taksi za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja podzemnih voda i koji su podaci za plaćanje?

Takse za zahtev za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja podzemnih voda - Zakon o Republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015 i 83/2015):

 • po Tarifnom broju 135a
 1. Obične vode:
  a. do 10 l/sekundi - 29.240,00 din
  b. preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi - 43.860,00 din
  c. preko 100 l/sekundi - 58.460,00 din
 2. mineralne vode:
  do 5 l/sekundi - 43.860,00 din
  preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi - 58.460,00 din
  preko 10 l/sekundi - 87.680,00 din

Taksu uplatiti na žiro račun broj: 840-742221843-57, broj modela: 97, poziv na broj: 11223, svrha plaćanja: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

 

6. Koji je iznos republičke administartivne takse za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih sirovina (opekarske sirovine, gline, pesak, šlјunak, ugalј), nafte i gasa i  ostala geološka istraživanja i koji su podaci za plaćanje?

Taksa za zahtev za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih sirovina (opekarske sirovine, gline, pesak, šlјunak, ugalј), nafte i gasa i ostala geološka istraživanja - Zakon o Republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015 i 83/2015):

 • po Tarifnom broju 135. stav 3. tačka 1. za odobrenje za istraživanje - 58.010,00 dinara

7. Koja je visina naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknada za zadržavanje istražnog prostora?

Visina naknadi određuje se u iznosu od 10.000,00 dinara po kilometru kvadratnom istražnog prostora, osim u slučaju istražnog prostora manjeg od 0,5 kilometara kvadratnih kada naknade iznose 5.000,00 dinara.

 

8.Koji je način i rok plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora?

Naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora se plaćaju jednom godišnje za period od godinu dana, i to najkasnije u roku od 30 dana od dobijanja rešenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja i/ili rešenja o zadržavanju prava na istražni prostor, a u slučaju geoloških istraživanja odobrenih u prethodnim godinama, do 31. januara tekuće godine.

Ako je rok za plaćanje naknade kraći od godinu dana, obaveza plaćanja se svodi na period na koji je odobreno istraživanje i/ili zadržavanje istražnog prostora.

Podaci za plaćanje:

Svrha plaćanja: Naknada za vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu; primalac: Budžet Republike Srbije, žiro račun broj: 840-0000741517843-76; iznos naknade: 10.000 dinara/1km2 istražnog prostora, osim u slučaju istražnog prostora manjeg od 0,5 km2 kada naknada iznosi 5.000,00 dinara; broj modela: 97; poziv na broj: šifra opštine/grada na kojoj se nalazi istražni prostor.

Podatke o uplati naknade obveznik plaćanja naknade podnosi Pokrajisnkom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, na Obrascu GNPGI-Godišnja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i Obrascu GNZIP-Godišnja naknada za zadržavanje istražnog prostora, koji su odštampani uz Uredbu o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora ("Službeni glasniki RS", br. 10/2016).

 

9. Šta je potrebno dostaviti od dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za prenos odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odobrenja za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa sa jednog na drugo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnika?

Uz zahtev za prenos odobrenja podnosi se:

 1. Odobrenje za primenjena geološka istraživanja, odobrenje za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa, koje je predmet prenosa;
 2. Dokaz o pravu svojine ili korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti odnosno službenosti za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za najmanje pet godina, a u slučaju eksploatacije rezervi mineralnih sirovina od strateškog značaja za Republiku Srbiju dostavlјa se poseban akt Vlade o utvrđivanju javnog interesa za period od pet godina eksploatacije, osim u slučaju prenosa odobrenja za eksploataciono polјe;
 3. Izveštaj nosioca odobrenja za istraživanje i/ili eksploataciju o izvršenju obaveza u vezi: sanacije i rekultivacije prostora; upravlјanja rudarskim otpadom; angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja; stručnog nadzora i bezbednosti i zdravlјa na radu; blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju radova na vršenju geoloških istraživanja i/ili eksploatacije;
 4. Dokaz o izmirenju naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odnosno naknade za korišćenje mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa, u skladu sa stanjem na dan podnošenja zahteva;
 5. Podaci o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih i angažovanog tehničkog osoblјa novog nosioca odobrenja, ako se prenos odobrenja odnosi za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina;
 6. Podaci o tehničkoj opremlјenosti i osposoblјenosti novog nosioca odobrenja, ako se prenos odobrenja odnosi za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina;
 7. Pisana izjava novog nosioca odobrenja o prihvatanju prenosa odobrenja sa svim pravima i obavezama koje proističu iz njega.

10. Koji je iznos republičke administartivne takse za prenos odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odobrenja za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa i koji su podaci za plaćanje?

Taksa za zahtev za prenos odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odobrenja za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa - Zakon o Republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015 i 83/2015):

 • Po tarifnom broju 135. stav 3. tačka 14 i 15: 34.370,00 dinara

Studije